Carta de compromisos ELC

CARTA DE COMPROMISOS DE LA COMUNITAT DE L’ESCOLA DE LLENGÜES CLÀSSIQUES

L’Escola de Llengües Clàssiques (ELC) ofereix els seus cursos on-line, volent aprofitar tots els recursos que l’ensenyament virtual posa al nostre abast. En aquest àmbit vosaltres, com a estudiants, passeu a ser membres de la comunitat de l’ELC, un col·lectiu que es regeix per una interrelació orientada a facilitar, estimular i garantir el coneixement de les llengües clàssiques. Amb aquesta finalitat es fixen uns drets i deures amb la voluntat explícita de garantir aquest compromís.

Drets de l’estudiant i obligacions per part de l’ELC

 • Rebre una formació de nivell universitari amb les característiques metodològiques i de qualitat adients.
 • Ser avaluat/da en els seus coneixements d’una manera justa i objectiva, amb la possibilitat de sol·licitar revisió d’exàmens i exercir els mitjans d’objecció corresponents.
 • Veure respectada la propietat intel·lectual i la d’autoria dels seus treballs i estudis d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i patents.
 • Participar amb les seves iniciatives i opinions al bon funcionament del Centre d’acord  amb  les  normes d’organització i funcionament de l’ELC.
 • Rebre informació de l’ELC sobre els aspectes acadèmics i de gestió relacionats amb la seva persona.
 • Disposar de una contrasenya personal que li permeti l’accés al Campus Virtual i li garanteixi la privacitat.
 • Tenir la garantia que, d’acord amb  la legislació  vigent, l’ ELC no utilitzarà la informació sobre  els  estudiants per a finalitats alienes al Centre sense la autorització prèvia de  les  persones interessades, mantenint una absoluta confidencialitat amb relació a la informació personal de què disposa.
 • Rebre, en el cas dels estudiants amb  discapacitats i, d’acord  amb   les  possibilitats de l’ ELC, aquelles facilitats que els permetin de seguir adequadament llurs estudis.

 

Deures dels estudiants

 

 • Respectar la normativa acadèmica vigent.
 • Complir llurs obligacions acadèmiques.
 • Participar solidàriament en la vida universitària i comunicar-se amb la resta dels membres de la comunitat universitària amb un llenguatge respectuós, mai ofensiu, especialment en l’ús del Campus Virtual.
 • Respectar la propietat intel·lectual i la de autoria de l’ ELC, de acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, patents i marques. En aquest sentit, l’estudiant reconeix que els  drets de propietat  intel·lectual sobre el contingut de  les pàgines web i sobre qualsevol altra informació i documentació elaborades per l’ ELC a les quals els  estudiants tinguin accés corresponen en exclusiva a l’ISCREB VIRTUAL. Així mateix, reconeix que la reproducció, distribució, comunicació pública o transformació no autoritzades de continguts, dades i documents de l’ ELC constitueixen un delicte contra la propietat  intel·lectual, regulat en l’article 270 del Codi penal.
 • Fer un bon ús dels recursos informàtics que l’ ELC posa al seu abast, la qual

 • cosa suposa que:
  • Els recursos informàtics que l’ELC posa a l’abast de l’usuari s’adrecen, exclusivament, a l’ús educatiu i acadèmic. No poden ser emprats, sota cap concepte, amb finalitats comercials,  publicitàries  o propagandístiques.
  • La contrasenya que l’ ELC facilita a l’usuari per a l’accés al Campus Virtual es d’ús personal i intransferible. Per aquest motiu, totes les accions que es duguin a terme amb una determinada contrasenya seran sempre plena responsabilitat del seu propietari/a.
  • Cada usuari del Campus Virtual gaudeix d’uns determinats privilegis d’accés i no els pot violar sota cap concepte; de la mateixa manera, no podrà interferir o intentar d’interferir en informació que pertanyi a un altre usuari.
  • Cap usuari pot fer còpies d’informació que pertanyi a un altre usuari, ni pot utilitzar informació de caràcter confidencial o de la bústia privada per a fer-la pública sense el consentiment previ del seu emissor.
  • L’estudiant es compromet a no incórrer i a no col·laborar ni facilitar que terceres persones incorrin en activitats no autoritzades d’accés a sistemes informàtics, tant de l’ELC com de tercers, ni en activitats no autoritzades d’accés, d’alteració o de manipulació d’informació, tant si aquesta informació pertany a l’ELC com si pertany a terceres  persones, de acord amb el  que senyala  la normativa vigent sobre protecció de dades personals.
  • Cap usuari podrà fer ús de textos ni d’imatges que pertanyen a l’ ELC sense autorització prèvia

 

Sobre els serveis mitjançant tercers

 

L’ELC es fa responsable dels defectes o problemes  que puguin generar els productes o serveis que ofereix directament als usuaris.

Així mateix, l’ELC podrà recomanar productes i serveis d’altres institucions o empreses i facilitar l’accés a les mateixes. En aquest cas, no es farà responsable dels defectes o problemes que pugui generar el seu ús.

La firma d’aquesta carta de compromisos significa l’obligació, per part de l’ELC, de garantir el respecte dels vostres drets com a estudiants i com a membres de la comunitat i, per part vostra, el compromís de respecte dels deures que teniu envers la resta del col·lectiu de l’ELC ISCREB.

Les persones físiques i/o jurídiques que, en virtut d’una relació institucional o contractual amb l’Escola de Llengües Clàssiques, tenen accés al Campus Virtual, estan sotmeses a tot el que s’estipula en aquesta carta de compromisos pel que fa referència a l’apartat de deures i drets dels  membres de la comunitat universitària de l’ELC.

Com a prova de conformitat i de compromís,

 

                                                                                 Nom i Cognom:

 

                                                                                 Data:

 

NOTA: Aquests drets i deures són els qui regeixen d’altres centres virtuals com, per exemple, la UOC.

Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información