NORMATIVA ACADÈMICA

Metodologia i seguiment dels cursos

Les matèries s'estructuren d'acod amb un programa organitzat de manera interactiva en el qual es potencia l’acompanyament dels alumnes en el procés d’assimilació dels diferents continguts.

Les 25 hores que configuren cada ECTS es reparteixen entre les hores d’estudi personal de cada unitat, el temps que s’inverteix a fer els exercicis i repassar els comentaris del professor, les estones de participació a l’aula virtual i l’assistència a les jornades presencials.

Si un alumne, per motius justificats, ha d’interrompre esporàdicament el seu ritme de treball, ho comunicarà al professor per tal que pugui buscar la manera més adient d’ajudar-lo a resoldre aquesta dificultat.

Si un alumne adreça una pregunta o un requeriment al professor, té dret a ser atès en un termini que no superi les 48 hores, sempre que això es produeixi durant el període acadèmic normal (és a dir, durant el semestre i de dilluns a divendres).

D’altra banda, l’alumne també té dret a rebre una nota amb el comentari del professor que valori cada exercici lliurat en un període no superior als 10 dies de la data límit de lliurament de l’exercici. D’aquesta manera, l’alumne pot anar coneixent la seva situació acadèmica al llarg del curs.

Trobades presencials

Tutories en línia

Es programen dues trobades presencials al semestre a la seu de Barcelona, per tal de contribuir al seguiment dels cursos i per a la resolució de dubtes. La primera es duu a terme a inici del curs i la segona, a mitjan semestre.

Els alumnes de l’ISCREB que vulguin convalidar cursos de l’ELC per obtenir la titulació del Batxillerat o la Llicenciatura en Ciències Religioses hauran d’assistir obligatòriament a les dues trobades presencials a Barcelona o a una de les seus de l’Institut. Podeu consultar el calendari de les presencials aquí i la normativa específica per a aquests alumnes aquí.

Calendari de les trobades presencials:

Normativa presencials ISCREB:

 

Tutories en línia

Es podran dur a terme tutories en línia personalitzades amb el professor del curs per tal de facilitar l’aprenentatge per part de l'alumnat.

AVALUACIÓ

L’avaluació dels cursos es durà a terme de forma continuada. Els cursos tindran dues convocatòries, a final de cada un dels semestres (febrer o juny) i al setembre.

Al final del semestre ens podem trobar en els casos següents:

  1. Alumnes que han acomplert satisfactòriament totes les activitats obligatòries i les han presentades dins del termini previst. Aquests alumnes aproven per avaluació continuada.
  2. Alumnes que hagin fet totes les activitats obligatòries, però que no les hagin superades totes. Aquests alumnes hauran d’accedir a la convocatòria de setembre i preparar-la seguint les indicacions del professorat.
  3. Alumnes que no hagin fet totes les activitats obligatòries, però que superen el 33% de les que havien de lliurar. Poden anar a una segona convocatòria (al setembre). En aquest cas, el professor donarà les orientacions necessàries per completar el treball durant l’estiu, però no estarà disponible durant aquests mesos per a consultes o aclariments. L’alumne es presentarà a l’avaluació del mes de setembre, en la data prevista.
  4. Alumnes que no han arribat a lliurar un 33% de les activitats obligatòries o bé que tot i havent-les lliurat, a judici del professor, no presentin una qualitat acadèmica i formal suficient per ser aprovades. En aquest cas l’alumne perdrà l’escolaritat de l’assignatura i, per tant, si en el futur vol cursar-la, s’hi haurà de tornar a matricular. Abans d’arribar a aquesta situació, el professor s’haurà posat en contacte amb ell per tal de posar-li en coneixement la possibilitat de perdre l’assignatura.
  5. En cas d’irregularitats greus i repetides, el professor pot optar per qualificar l’alumne com a NE (no escolaritzat).

El professor es reserva el dret de tenir una entrevista personal o convocar una prova presencial amb l’alumne, si ho considera oportú, per tal de verificar que s’han assolit els objectius previstos.

Si un alumne no segueix la marxa del curs sense donar cap explicació que justifiqui aquesta situació i no respon als missatges que el tutor li adreça, es considerarà que abandona la matèria i perdrà el dret a l’avaluació.

Després de conèixer la nota obtinguda en l’assignatura, l’estudiant té dret a una revisió de l’avaluació final. Arribat el cas en què l’estudiant, fins i tot després de la conversa mantinguda amb el professor per revisar l’avaluació realitzada, continuï considerant que la nota obtinguda no és justa, pot adreçar-se al consell de direcció, el qual, en la següent reunió ordinària que hagi de celebrar considerararà el cas i prendrà les mesures que entengui oportunes.

Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información