NORMATIVA ACADÈMICA

Metodologia i seguiment dels cursos

Pel que fa a l’estructuració de les matèries se segueix un programa organitzat de manera interactiva potenciant l’acompanyament dels alumnes en el procés d’assimilació dels diferents continguts.

Les 25 hores que configuren cada ECTS es reparteixen entre les hores d’estudi personal de cada unitat, el temps que s’inverteix en realitzar els exercicis i repassar els comentaris del professor, les estones de participació a l’aula virtual així com l’assistència a les jornades presencials.

Si un alumne/a, per motius justificats, ha d’interrompre esporàdicament el seu ritme de treball, ho comunicarà al professor per tal que aquest pugui buscar la manera més adient d’ajudar a resoldre aquesta dificultat.

Quan l’alumne/a hagi adreçat una pregunta o un requeriment al professor, té dret a ser atès en un termini que no superi les 48 hores, sempre que això es produeixi durant el període acadèmic normal (és a dir durant el semestre de dilluns a divendres).

D’altra banda, l’alumne/a té dret també a rebre una nota amb el comentari del professor que valori cada exercici lliurat en un període no superior als 10 dies de la data límit de lliurament de l’exercici. D’aquesta manera l’alumne/a pot anar coneixent la seva situació acadèmica al llarg del curs.

Trobades Presencials

Tutories on-line

Es programen dues trobades presencials al semestre a la seu de Barcelona per tal de contribuir al seguiment dels cursos i la resolució de dubtes. La primera es duu a terme a inici del curs i la segona a la meitat del semestre.

Els alumnes de l’ISCREB que vulguin convalidar cursos de l’ELC per obtenir la titulació del Batxillerat o la Llicenciatura en Ciències Religioses hauran d’assistir obligatòriament a les dues trobades presencials a Barcelona o a una de les seus de l’Institut. Podeu consultar el calendari de les presencials aquí i la normativa específica per aquests alumnes aquí.

Calendari seus trobades presencials:

Normativa presencials ISCREB:

 

Tutories on-line

Es podran dur a terme tutories on-line personalitzades amb el professor del curs per tal de facilitar l’aprenentatge dels alumnes.

AVALUACIÓ

L’avaluació dels cursos es durà a terme de forma continuada. Els cursos tindran dues convocatòries, a final de cada un dels semestres (febrer o juny) i al setembre.

Al final del semestre ens podem trobar en els casos següents:

  1. Alumnes que han acomplert satisfactòriament totes les activitats obligatòries i les han presentat dins del termini previst. Aquests alumnes aproven per avaluació contínua.
  2. Alumnes que hagin fet totes les activitats obligatòries però que no les hagin superat totes. Aquests alumnes hauran d’accedir a la convocatòria de setembre seguint les indicacions del professorat per tal de preparar-la.
  3. Alumnes que no hagin fet totes les activitats obligatòries però que superen el 33 % de les que havien de lliurar. Aquests poden anar a una segona convocatòria (al setembre). En aquest cas el professor li donarà les orientacions necessàries per a completar el seu treball durant l’estiu, però no estarà disponible durant aquests mesos per a consultes o aclariments. L’alumne es presentarà a l’avaluació del mes de setembre, en la data prevista.
  4. Alumnes que no han arribat a lliurar un 33% de les activitats obligatòries o bé que tot i havent-les lliurat, a judici del professor/a, aquestes activitats no presentin una qualitat acadèmica i formal suficient per ser aprovades. En aquest cas l’alumne perdrà l’escolaritat de l’assignatura i, per tant, si en el futur vol cursar-la s’haurà de tornar a matricular. Abans d’arribar a aquesta situació el professor s’haurà posat en contacte amb ell per tal de posar-li en coneixement el fet que pot perdre l’assignatura.
  5. En cas d’irregularitats greus i repetides, el professor pot optar per qualificar de NE (no escolaritzat) a l’alumne/a.

El professor/a es reserva el dret de tenir una entrevista personal o convocar una prova presencial amb l’alumne, si així ho considera oportú, per tal de verificar que s’han assolit els objectius previstos.

Si un alumne no segueix la marxa del curs sense donar cap explicació que justifiqui aquesta situació i no dóna resposta als missatges que el tutor li adreça, es considerarà que abandona la matèria i perdrà el dret a l’avaluació.

Després de conèixer la nota obtinguda en l’assignatura, l’estudiant té dret a una revisió de la seva avaluació final. Arribat el cas en què l’estudiant, fins i tot després de la conversa mantinguda amb el professor per revisar l’avaluació realitzada, segueixi considerant que la nota obtinguda no és justa, pot adreçar-se al consell de direcció, el qual, en la propera reunió ordinària que hagi de celebrar, haurà de considerar el cas i prendre les mesures que entengui oportunes.

Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información