Llengües

Sànscrit II

Justificació
El sànscrit és la llengua clàssica que ha vehiculat durant mil•lennis els textos de la cultura i religió de l'Índia. Un coneixement bàsic de sànscrit aporta rigor a l'estudi del pensament filosòfic i la cosmovisió religiosa hindú. Des del punt de vista lingüístic, conèixer l'estructura i lexicografia bàsiques de la llengua sànscrita complementa l'estudi d'altres llengües clàssiques d'arrel indoeuropea, com el grec i el llatí.

Requisits

Haver cursat i superat l’assignatura Sànscrit I.

Llengües

Semestre: 2n semestre
Inici: 18-02-2024
Final: 25-06-2024
ECTS: 4
Ver Precios
Professorat:
Dra. Laia Villegas

Matricular-me

Competències i Objectius

Competències

1. Lectura y escriptura de textos sànscrits (en transcripció romanitzada i en alfabet devanāgarī)
2. Pronunciació correcta de textos sànscrits
3. Anàlisi lingüística i traducció de textos narratius simplificats
4. Adquisició i pràctica de mètodes i tècniques d’estudi de la llengua i els seus textos
5. Comprensió de l’estructura gramatical bàsica de la llengua

Objectius

1. Familiarització completa con la lectura, escriptura i pronuncia de l’alfabet devanāgarī
2. Analitzar, comprendre i traduir textos narratiuss simplificats
3. Dominar la morfologia i sintaxi bàsica (declinacions i conjugacions més freqüents)
4. Adquisició de vocabulari bàsic i terminologia fonamental de la religió i filosofia hindú

Continguts

· Terminologia filosòfica i religiosa sànscrita • Maneig del diccionari. recursos en línia • Escriptura del sànscrit: les consonants compostes • Fonètica (2): Sandhi consonàntic (1) • Declinació dels substantius acabats en: ā, i, o • Declinació bàsica dels substantius acabats en consonant • Conjugació de verbs temàtics: pretèrit imperfecte; imperatiu • Prefixos i sufixos més freqüents • Pronoms personals (2) • Partícules indeclinables (2) • Pronoms relatius i correlatius. Construcció de frases subordinades . Recitació de textos (2)

Metodologia

La metodologia del curs promou l'aprenentatge autònom sota la guia i supervisió del professor. De forma quinzenal s'enviarà una unitat didàctica amb:

 • Continguts teòrics amb exemples i vocabulari (lectura de la unitat, amb resum audiovisual)
 • Exercicis per a la integració gradual dels continguts
 • Lectura i traducció de textos narratius simplificats
 • Solucionari d'autoavaluació
 • Una activitat sobre temes complementaris (context cultural i històric, alfabet sànscrit, maneig del diccionari i dels recursos en línia, etc.)

La distribució del temps s'estructura com segueix:

 • Lectura i estudi personal de la unitat: 40%
 • Realització dels exercicis i autoavaluació: 30%
 • Activitats complementàries 10%
 • Tutories: 10%
 • Participació en fòrums virtuals 5%

Jornades presencials: 5%

Avaluació

Avaluació continuada mitjançant el lliurament quinzenal de:

 • Exercicis de les unitats didàctiques. En el moment del lliurament, s'enviaran les solucions per a l'autoavaluació i s'obrirà el període d'una setmana per a la resolució de dubtes mitjançant tutoria individual i l'ús del fòrum virtual.
 • Resum d'autoavaluació.
 • Activitats complementàries
 • Avaluació final: Qüestionari final de curs per avaluar l'assimilació de tots els continguts del curs

La nota final es calcula en la següent proporció:

 • Lliurament d'exercicis de les unitats 30%
 • Lliurament del resultat d'autoavaluació 10%
 • Lliurament de les activitats complementàries 10%
 • Examen final 50%

Bibliografia

Material d'estudi
Història de la llengua
FILLIOZAT, P-S., La lengua sánscrita: An Overview, Barcelona, Herder, 2018.
Mètode bàsic del curs:
Les unitats didàctiques del curs estan basades en el manual de KILLINGLEY, D. K., Beginning Sanskrit (vol 1 y 2), Newcastle: Grevatt & Grevatt, 2006.
Recursos informàtics
Fonts i Software per escriptura devanagari: ITranslator 2003 (es pot descarregar online)
Diccionaris de referència:
PUJOL, O., Diccionario Sánscrito-Español, Barcelona: Herder, 2019.
VILLEGAS, L. y PUJOL, O, Diccionario del yoga. Historia, práctica, filosofía y mantras, Barcelona, Herder, 2017.
Materials complementaris (opcionals):
Gramàtiques:
GONDA, J., A concise elementary grammar of the Sanskrit Language, with exercises, reading sections and a glossary, Leiden: Brill, 1966.
MACDONELL, A. A Sanskrit Grammar for Students (1927), 1997, Delhi: Motilal Banarsidass.
Diccionaris:
APTE, V. S., The Practical Sanskrit-English Dictionary, Delhi: Motilal Banarsidass. M.
(també online: http://www.aa.tufs.ac.jp/~tjun/sktdic/)
MONIER WILLIAMS, Sanskrit-English Dictionary, Delhi: Motital Banarsidass. (también online: https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/)
PUJOL, O., Diccionario Sánscrito-Español, Barcelona: Herder, 2019
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información