Llengües

Hebreu II

Justificació
El curs d’Hebreu II fa un pas mes en el coneixement d’aquesta llengua bíblica. Si en la justificació d’Hebreu I dèiem que aquell curs volia introduir en «la força de les expressions de (del text) l’original», ara, un cop introduïts en la dinàmica de la llengua, cal posar l’accent en «la força» del llenguatge.

Requisits

Haver cursat i superat el nivell d’Hebreu I.

Llengües

Semestre: 2n semestre
Inici: 18-02-2024
Final: 25-06-2024
ECTS: 4
Ver Precios
Professorat:
Dr. Joan Ramon Marín i Torné

Matricular-me

Competències i Objectius

Competències

1. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
2. Motivació per la qualitat
3. Integració dels fonaments bíblico–teològics del missatge cristià.

Objectius

Consolidació del vocabulari més usual.
Pràctica intensiva de la conjugació dels verbs, especialment d’aquells que presenten irregularitats.
Aprofundiment de la sintaxi bíblica.

Continguts

1. ANÀLISI D’ALGUNES FORMES VERBALS 1.1. El present (participi – actiu – passiu) 1.2. L’infinitiu 1.3. L’imperatiu 2. APROFUNDIMENT DELS VERBS IRREGULARS (en cada conjugació) 2.1. Verbs amb la primera radical = lletra gutural (א,ה, ח, ע) 2.2. Verbs amb la primera radical = י 2.3. Verbs amb la primera radical = נ 2.4. Verbs amb la segona radical = lletra gutural (א,ה, ח, ע) 2.5. Verbs amb la segona radical = י o ו 2.6. Verbs amb la tercera radical = lletra gutural (א,ה, ח, ע) 2.7. Verbs amb la segona radical i la tercera radical iguals 3. APROFUNDIMENT DE LA SINTAXI 3.1. L’ús dels temps verbals en la construcció de les frases i dels relats – l’ús de la conjunció «ו » 3.2. Oracions de relatiu 3.3. Oracions condicionals 3.4. Oracions finals 3.5. Oracions causals 3.6. Oracions consecutives 3.7. Oracions concessives

Metodologia

L’assignatura té 4 ECTS, el què equival a 100 hores de feina. Aquestes hores es distribueixen de la següent manera:

*Interacció i comunicació a l’aula (12%)

*Jornades presencials (05%)

*Hores d’estudi i treball de l’alumne, juntament amb l’elaboració de les activitats corresponents (83%)

 

Cada unitat i subunitat partiran de diversos exemples bíblics per acabar sistematitzant, després, la teoria corresponent, sigui en la temàtica morfològica o en la temàtica sintàctica. Les corresponents activitats avaluadores consolidaran l’estudi realitzat, «enfrontant-se» directament al text bíblic.

Avaluació

L’avaluació és contínua.

L’avaluació es basarà en els resultats obtinguts en les activitats de cada punt del programa.

Les activitats consistiran en traducció (de l’hebreu al català i del català a l’hebreu) tant de paraules soltes com de versets sencers.

També farem exercicis de lectura, posant l’accent aquest cop, en l’entonació de la frase.

Bibliografia

Material d'estudi
-BROWN, F. – S. R. DRIVER, S. R. – Ch. A. BRIGGS, Ch. A. (eds.), A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Clarendon Press: Oxford 11906.
-FARFÁN NAVARRO, E., Gramática elemental del hebreo bíblico, (Instrumentos para el estudio de la Biblia I), Verbo Divino: Estella 102015 (1997).
-FERRER, J., Hebreu: Llengua, Literatura, Gramàtica, Universitat de Girona 2002.
-JENNI, E.- WESTERMANN, C., Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento, Ed. Cristiandad: Madrid 1978-1985 (2 volums).
-JOÜON, P. – MURAOKA, T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 14/I,II), PIB: Rome 1991 (traducció espanyola: Gramatica del Hebreo Bíblico, Verbo Divino: Estella 2007).
-KOEHLER, L. – BAUMGARTNER, W. (eds.) Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, (3 vols.) Brill: Leiden 1967 (traducció anglesa The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, (2 vols.) Brill: Leiden 2001).
-LAMBDIN, T. O., Introducción al hebreu bíblico, (Instrumentos para el Estudio de la Biblia VII), Verbo Divino: Estella 2001 (original: Introduction to Biblical Hebrew, Darton, Longamn & Todd: London 1973
-M. PÉREZ FERNÁNDEZ, La Lengua de los Sabios, (Biblioteca Midrásica 13), Verbo Divino: Estella 1992.
-MEYER, R., Gramática de la lengua hebrea, Riopiedras: Barcelona 1989.
-SÁENZ-BADILLOS, M., Historia de la Lengua Hebrea, Ausa: Sabadell 1988.
-TARGARONA, J., Diccionario hebreu–espanyol, Riopiedras: Barcelona 1995.
-ZORELL, F., Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti, PIB: Roma 1962.
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información