Llengües

Egipci Mitjà IV

Justificació
El conte del nàufrag és el protagonista d’aquest nou semestre dedicat a l’estudi i l’aprofundiment de la llengua egípcia clàssica. Aquest conte, conservat en un únic papir (P. Leningrad 1115), és una mostra de la literatura egípcia i la seva narrativa. El treball fet al llarg dels tres semestres, ens porta a poder analitzar i traduir aquest text en prosa datat durant la dinastia XII (1985-1773 aC). Al llarg del curs, es presentaran alguns elements gramaticals nous, i es posarà en pràctica tot l’estudiat fins al moment a través de l’anàlisi d’aquest relat, podent aprofundir en la llengua a través de la seva vessant més pràctica.

Requisits

És necessari haver cursat Egipci-Mitjà I, II i III.

Llengües

Semestre: 1r semestre
Inici: 30-09-2023
Final: 29-01-2024
ECTS: 4
Ver Precios
Professorat:
Llic. Pilar Casals

Matricular-me

Competències i Objectius

Competències

Transversals:
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
2. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
3. Habilitats de recerca.
4. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.

Específiques:
1. Coneixement de l'egipci-mitjà.
2. Capacitat de connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
3. Coneixement i comprensió pràctica dels mètodes i tècniques d'estudi/anàlisi d’un text egipci narratiu.
4. Capacitat de reconèixer i treballar amb fórmules epigràfiques.

Objectius

Coneixements:
1. Adquirir nocions de la gramàtica de l'egipci-mitjà.
2. Aplicació pràctica de la gramàtica a través de l’estudi d’un text narratiu.
3. Dominar la terminologia tècnica de lingüística requerida per aquest nivell.
4. Consolidar els coneixements adquirits al llarg dels tres primers cursos.
5. Conèixer les diferents eines per a poder treballar de forma autònoma amb elements nous.

Habilitats:
1. Familiaritzar-se amb les diferents lectures dels signes jeroglífics.
2. Reconèixer els diferents elements estudiats en un marc narratiu.
3. Capacitat per a poder identificar alguns signes i paraules jeroglífiques en la iconografia egípcia.
4. Familiaritzar-se amb les diferents eines per a desxifrar nous signes i vocabulari egipci de forma autònoma.
5. Analitzar morfosintàcticament estructures sintàctiques.
6. Diferenciar entre les diferents estructures estudiades.

Continguts

-Consolidació de tot l'après fins al moment tant a nivell de gramàtica com de les fórmules d'ofrena i les d’adoració. -Gramàtica Les formes verbals: L’imperatiu. La forma d’estat. L’infinitiu. -Treballar la gramàtica de forma transversal a través de l’estudi i traducció del text: El conte del nàufrag.

Metodologia

La metodologia utilitzada és l'ensenyament-aprenentatge autònom, combinat amb la presencialitat (física o virtual segons el grup), amb una avaluació de caràcter acumulatiu. Per a millorar el procés d'estudi, les activitats proposades es combinen com:

- “Lliçó magistral” (lectura atenta sobre els diferents apartats).

- Explicació de la professora i treball conjunt d’anàlisi i traducció d’El conte del nàufrag o realització d’alguna pràctica (1 cop cada 15 dies).

- Treball personal: Anàlisi i traducció d’El conte del nàufrag.

- Exercicis i pràctiques.

- Plantejament de problemes i ús del fòrum: molt útil per a esclarir els possibles dubtes i preguntes que puguin sorgir.

Cada ECTS = 25 hores. L'assignatura comprèn 100 hores que distribuïdes:

Interacció i comunicació a l'aula (15%).

Hores de presencialitat (20%).

Hores d'estudi i treball de l'alumne/a (60%).

Realització d’un exercici per posar en pràctica tot l’après (05%).

Avaluació

A causa del caràcter acumulatiu de la matèria i l'avaluació constant, a través de les diferents activitats, l'avaluació és de caràcter continu.

Setmanalment es proposaran exercicis a lliurar en el pou, que serviran per a avaluar l'adquisició de coneixements per part de l'alumne/a. Els exercicis seran de caràcter divers, com exercicis de coneixement gramatical, de reconeixement de signes, de traducció d'inscripcions egípcies, de recerca… tot i que el protagonisme el tindrà el fet de resseguir el text narratiu, analitzant-lo i traduint-lo.

En aquest quart curs, es faran servir les eines de suport, és a dir, el programa “JSesh” i la font de transliteració, per al lliurament dels exercicis.

La nota del curs provindrà de la realització de totes les activitats realitzades durant el curs:

-Realització d'exercicis i pràctiques (20% de la nota final del curs).

-Anàlisi i traducció d’El conte del nàufrag (55% de la nota final del curs).

-Assistència i participació a l’aula i als fòrums (20% de la nota final del curs).

-Exercici pràctic final (05% de la nota final del curs).

Bibliografia

Material d'estudi
La gramàtica i el vocabulari per al seguiment del curs es proporcionaran amb el material de l'assignatura, a mesura que el curs avanci.

Bibliografia:
Allen, J. P., Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Cambridge: Cambrigde University 2004.
Blackman, A. M., Middle Egyptian Stories, Bibliotheca Aegyptiaca II, Brusel·les: Foundation Égyptologique Reine Elisabeth 1972.
Collier, M. & Manley, B., Introducción a los jeroglíficos egipcios, Madrid: Alianza Editorial 1999.
Faulkner, R. O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford: Griffith Institute 2002.
López, J., Cuentos y fábulas del Antiguo Egipto, Madrid: Trotta 2005.


Bibliografia ampliativa:
Cervelló, J., Escrituras, lengua y cultura en el Antiguo Egipto, Cerdanyola del Vallès: Edicions UAB 2015.
Gardiner, A., Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, Oxford: Griffith Institute 1999.
Hannig, R. Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v.Chr.), Mainz: Philipp von Zabern 1997.
Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature: The Old and Middle Kingdoms, Londres: University of California Press 2006.
Loprieno, A., La pensée et l’écriture. Pour une analyse sémiotique de la cultura égyptienne, Paris: Cybele 2001.


Eines de suport:
Rosmorduc, S. (2014). JSesh Documentation. [online] disponible a: http://jseshdoc.qenherkhopeshef.org (Programa per a escriure en jeroglífics).
The Deir el-Medina Database, Trlit_CG Times Font. [online] disponible a: https://dmd.wepwawet.nl/fonts.htm (Font per la transliteració).
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información