Llengües

Egipci-Mitjà II

Justificació
Després d'una primera immersió en la llengua egípcia, continuem aprofundint en ella i en el seu ús, el qual es va estendre durant gran part de la història egípcia. Durant el curs s'introduiran nous elements de gramàtica i vocabulari, mantenint els estudiats en el curs d'introducció. Continuarem aprofundint en la fórmula d'ofrenes, presentant alhora, la fórmula d'adoració. Mantindrem la traducció i estudi d'aquestes fórmules a través d'objectes funeraris i parets de temples i tombes, que permetran a l'alumne/a, una vegada acabat el curs, poder identificar-los per si mateix/a.

Requisits

És necessari haver cursat Egipci-Mitjà I.

Llengües

Semestre: 2º semestre
Inici: 18-02-2024
Final: 25-06-2024
ECTS: 4
Ver Precios
Professorat:
Llic. Pilar Casals

Matricular-me

Competències i Objectius

Competències

Transversals:
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
2. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
3. Habilitats de recerca.
4. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.

Específiques:
1. Coneixement bàsic de l'egipci-mitjà.
2. Capacitat de connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
3. Coneixement i comprensió pràctica dels mètodes i tècniques d'estudi/anàlisi de fórmules epigràfiques.

Objectius

Coneixements:
1. Adquirir nocions de la gramàtica de l'egipci-mitjà.
2. Conèixer alguns elements de vocabulari vinculat a fórmules religioses.
3. Dominar la terminologia tècnica de lingüística requerida per aquest nivell.
4. Consolidar els coneixements adquirits al llarg del primer curs.

Habilitats:
1. Familiaritzar-se amb els signes jeroglífics.
2. Reconèixer les fórmules fixes d'ofrenes i d'adoració.
3. Capacitat per a poder identificar alguns signes i paraules jeroglífiques en la iconografia egípcia.
4. Analitzar morfosintàcticament estructures sintàctiques.
5. Diferenciar entre les diferents estructures estudiades.

Continguts

-Consolidació de tot l'après fins al moment tant a nivell de gramàtica com les fórmules d'ofrena. -Gramàtica Els demostratius. Els pronoms personals: pronoms dependents i pronoms independents. Les preposicions complexes i nisbades. Les oracions egípcies: oracions coordinades i subordinades. Construcció “m” d'equivalència. Les formes verbals: forma de passat, forma passiva present i passat i participi actiu. -Fórmules, titulatura i divinitats: Les fórmules d'adoració La titulatura reial II: Reis i Reines. (titulatura diversa) Algunes divinitats: Noms i Epítets.

Metodologia

La metodologia utilitzada és l'ensenyament-aprenentatge autònom, amb una avaluació de caràcter acumulatiu. Per a millorar el procés d'estudi, les activitats proposades es combinen com:

-“Lliçó magistral” (lectura atenta sobre els diferents apartats i visualització de vídeos preparats que la professora plantejarà setmanalment).

- Plantejament de problemes i ús del fòrum: molt útil per a esclarir els possibles dubtes i preguntes que puguin sorgir.

-Exercicis i pràctiques.

Cada ECTS = 25 hores. L'assignatura comprèn 100 hores que distribuïdes:

Interacció i comunicació a l'aula (15%)

Hores d'estudi i treball de l'alumne/a (80%)

Visita opcional al Museu Bíblic de Montserrat, on es realitzarà un exercici pràctic amb l'après (05%).

Avaluació

A causa del caràcter acumulatiu de la matèria i l'avaluació constant, a través de les diferents activitats, l'avaluació és de caràcter continu.

Setmanalment es proposaran exercicis a lliurar en el pou, que serviran per a avaluar l'adquisició de coneixements per part de l'alumne/a. Els exercicis seran de caràcter divers, com a exercicis d'escriptura, de coneixement gramatical, de reconeixement de signes, de traducció d'inscripcions egípcies…

En aquest segon curs, anirem introduint l'ús de les eines de suport, és a dir, el programa “JSesh” i la font de transliteració, per al lliurament dels exercicis.

La nota del curs provindrà de la realització de totes les activitats realitzades durant el curs:

-Realització d'exercicis (35% de la nota final del curs).

-Realització de pràctiques (60% de la nota final del curs).

-Exercici pràctic en el Museu Bíblic de Montserrat. Per als alumnes que no puguin assistir, es proposarà una pràctica a realitzar des de casa (05% de la nota final del curs).

Bibliografia

Material d'estudi
La gramàtica i el vocabulari per al seguiment del curs es proporcionaran amb el material de l'assignatura, a mesura que el curs avanci.

Bibliografia:
Allen, J. P., Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Cambridge: Cambrigde University 2004.
Collier, M. & Manley, B., Introducción a los jeroglíficos egipcios, Madrid: Alianza Editorial 1999.
Faulkner, R. O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford: Griffith Institute 2002.


Bibliografia ampliativa:
Cervelló, J., Escrituras, lengua y cultura en el Antiguo Egipto, Cerdanyola del Vallès: Edicions UAB 2015.
Gardiner, A., Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, Oxford: Griffith Institute 1999.
Hannig, R. Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v.Chr.), Mainz: Philipp von Zabern 1997.
Loprieno, A., La pensée et l’écriture. Pour une analyse sémiotique de la cultura égyptienne, Paris: Cybele 2001.


Eines de suport:
Rosmorduc, S. (2014). JSesh Documentation. [online] disponible a: http://jseshdoc.qenherkhopeshef.org (Programa per a escriure en jeroglífics).
The Deir el-Medina Database, Trlit_CG Times Font. [online] disponible a: https://dmd.wepwawet.nl/fonts.htm (Font per la transliteració).
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información