Llengües

Egipci clàssic I

Justificació
La llengua egípcia forma part del conjunt de llengües antigues que han marcat la història de l'arc mediterrani. El seu coneixement permet l'aproximació al món dels antics egipcis, a la seva cultura, creences, administració… La llengua egípcia no només té una llarga història de més de 4000 anys d'evolució, sinó que la seva escriptura, la jeroglífica, va influir en el desenvolupament de l'alfabet, podent reconèixer en les primeres inscripcions protosinaíticas alguns dels signes egipcis. A nivell gràfic doncs, futures escriptures com la fenícia, l'hebrea o fins i tot la grega, tindran com a avantpassats en alguns dels seus signes els jeroglífics egipcis. Aquest curs pretén ser una primera aproximació a la llengua egípcia, concretament a l'estadi conegut com a egipci-mitjà, que es va convertir en llengua clàssica per als antics habitants del Nil. A través de les fórmules d'ofrena i d'adoració s'aniran introduint elements gramaticals i vocabulari, sent els elements epigràfics la porta d'accés a la llengua. Aquestes fórmules de caràcter funerari-religiós es troben en alguns objectes funeraris com a taüts, i en les parets de temples i tombes. Una vegada finalitzat el curs, l'alumne/a estarà familiaritzat amb elles podent identificar-les ell/ella mateix/a.

Requisits

No són necessaris coneixements previs de llengua egípcia, encara que sí que estar familiaritzat amb elements de gramàtica de la pròpia llengua.

Llengües

Semestre: 1r semestre
Inici: 30-09-2023
Final: 29-01-2024
ECTS: 4
Ver Precios
Professorat:
Llic. Pilar Casals

Matricular-me

Competències i Objectius

Competències

Transversals:
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
2. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
3. Habilitats de recerca.
4. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.
Específiques:
1. Coneixement bàsic de l'egipci-mitjà.
2. Capacitat de connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
3. Coneixement i comprensió pràctica dels mètodes i tècniques d'estudi/anàlisi de fórmules senzilles.

Objectius

Coneixements:
1. Adquirir nocions de la gramàtica de l'egipci-mitjà.
2. Conèixer alguns elements de vocabulari vinculat a fórmules religioses.
3. Dominar la terminologia tècnica de lingüística requerida per a aquest nivell.
Habilitats:
1. Familiaritzar-se amb els signes jeroglífics.
2. Reconèixer les fórmules fixes d'ofrenes i d'adoració.
3. Poder identificar alguns signes i paraules jeroglífiques en la iconografia egípcia.
4. Analitzar morfosintàcticament estructures sintàctiques bàsiques.
5. Diferenciar entre les diferents estructures estudiades.

Continguts

1. Introducció a l'escriptura jeroglífica: a. Descobriment de l'escriptura. b. Els signes jeroglífics. c. La transliteració. d. La disposició de l'escriptura. e. La inversió respectuosa. 2. Gramàtica a. Els substantius. b. Els adjectius. c. Els pronoms personals. d. Les preposicions. e. Les oracions egípcies: • Les oracions de Predicat Verbal • Les oracions de Predicat no Verbal f. Les formes verbals 3. Fórmules, titulatura i divinitats: a. Les fórmules d'ofrena. b. Les fórmules d'adoració. c. La titulatura real: Reis i Reines. d. Algunes divinitats: Noms i Epítets.

Metodologia

La metodologia utilitzada és l'ensenyament-aprenentatge autònom, amb una avaluació de caràcter acumulatiu. Per a millorar el procés d'estudi, les activitats proposades es combinen com:

-“Lliçó magistral” (lectura atenta sobre els diferents apartats preparats que la professora plantejarà setmanalment).

- Plantejament de problemes i ús del fòrum: molt útil per a esclarir els possibles dubtes i preguntes que puguin sorgir.

-Exercicis i pràctiques.

Cada ECTS = 25 hores. L'assignatura comprèn 100 hores que distribuïdes:

Interacció i comunicació a l'aula (15%)

Hores d'estudi i treball de l'alumne/a (80%)

Visita opcional al Museu Egipci de Barcelona, on es realitzarà un exercici pràctic amb l'après (05%).

Avaluació

A causa del caràcter acumulatiu de la matèria i l'avaluació constant, a través de les diferents activitats, l'avaluació és de caràcter continu. Al no exigir-se requisits previs, no hi haurà cap avaluació inicial.

Setmanalment, es proposaran exercicis a lliurar en el campus virtual, que serviran per a avaluar l'adquisició de coneixements per part de l'alumne/a. Els exercicis seran de caràcter divers, com a exercicis d'escriptura, de coneixement gramatical, de reconeixement de signes, de traducció d'inscripcions egípcies…

Els exercicis podran lliurar-se escrits a mà i degudament escanejats, o utilitzant les eines de suport, és a dir el programa “JSesh” i la font de transliteració.

La nota del curs provindrà de la realització de totes les activitats realitzades durant el curs:

  • Realització d'exercicis (35% de la nota final del curs).
  • Realització de pràctiques (60% de la nota final del curs).
  • Exercici pràctic en el Museu Egipci de Barcelona. Per als alumnes que no puguin assistir, es proposarà una pràctica a realitzar des de casa (05% de la nota final del curs).

 

Bibliografia

Material d'estudi
La gramàtica i el vocabulari per al seguiment del curs es proporcionaran amb el material de l'assignatura, a mesura que el curs avanci.
Bibliografia bàsica:
COLLIER, M. & MANLEY, B., Introducció als jeroglífics egipcis, Madrid: Alianza Editorial 1999.
Bibliografia ampliativa:
ALLEN, J. P., Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Cambridge: Cambrigde University 2004.
CERVELLÓ, J., Escriptures, llengua i cultura en l'Antic Egipte, Cerdanyola del Vallès: Edicions UAB 2015.
GARDINER, A., Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, Oxford: Griffith Institute 1999.
FAULKNER, R. O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford: Griffith Institute 2002.
Eines de suport:
ROSMORDUC, S. (2014). JSesh Documentation. [online] disponible en: http://jseshdoc.qenherkhopeshef.org (Programa per a escriure en jeroglífics).
The Deir el-Medina Database, Trlit_*CG Times Font. [online] disponible en: https://dmd.wepwawet.nl/fonts.htm (Font per a la transliteració).
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información