Llengües

Àrab II

Justificació
L’àrab és la llengua en què es va transmetre el missatge contingut dins l’Alcorà i en la seva codificació clàssica va esdevenir l’instrument d’expressió d’una més que miŀlenària tradició islàmica d’ampli espectre: exegesi, teologia, sufisme, jurisprudència... Llengua simbòlicament sagrada de l’islam i vehicle fins als nostres dies d’una vastíssima producció cultural, els seus continuadors contemporanis (l’àrab literari, modern o estàndard, d’una banda; els dialectes neoàrabs, d’una altra) són l’element vertebrador de l’arabitat, una comunitat que s’identifica, més enllà de les diferències ètniques i religioses, amb aquesta llengua des de Mauritània fins a l’Iran occidental. Un coneixement, ni que sigui rudimentari, de l’àrab (especialment de la seva norma clàssica) resulta del tot aconsellable per a qui vulgui acostar-se al món islàmic des d’una perspectiva espiritual o teològica, i és igualment recomanable per a aquelles persones interessades en temes tan diversos com la història medieval, la literatura comparada o l’actualitat política internacional.

Requisits

Cal haver cursat i superat prèviament l’assignatura Àrab I.

Llengües

Semestre: 2n semestre
Inici: 15-02-2025
Final: 25-06-2025
ECTS: 4
Ver Precios
Professorat:
Llic. Theo Loinaz

Matricular-me

Competències i Objectius

Competències

Transversals
— Consciència de la diversitat lingüística, cultural i religiosa.
— Aptituds analítiques i de recerca en qüestions lingüístiques.
Específiques:
— Nocions fonamentals de la gramàtica de l’àrab clàssic i coneixement pràctic rudimentari d’aquesta llengua.
— Aplicació dels coneixements a una millor comprensió de l’àmbit cultural àrab i, especialment, araboislàmic.

Objectius

— Assolir competència plena en la lectura i l’escriptura de l’alifat (i, de manera opcional i voluntària, també en judeoàrab i garxuni), així com prendre contacte amb la diversitat d’estils caŀligràfics.
— Continuar aprofundint en el sistema gramatical de la llengua àrab: nous paradigmes morfològics (irregularitats morfològiques, conjugació derivada) i introducció d’estructures sintàctiques més complexes.
— Enriquir el vocabulari essencial adquirit a l’assignatura d’Àrab I, sempre amb especial atenció al lèxic propi de les tradicions religioses i als camps semàntics més vinculats a la cultura.

Continguts

L’àrab és la llengua en què es va transmetre el missatge contingut dins l’Alcorà i en la seva codificació clàssica va esdevenir l’instrument d’expressió d’una més que miŀlenària tradició islàmica d’ampli espectre: exegesi, teologia, sufisme, jurisprudència... Llengua simbòlicament sagrada de l’islam i vehicle fins als nostres dies d’una vastíssima producció cultural, els seus continuadors contemporanis (l’àrab literari, modern o estàndard, d’una banda; els dialectes neoàrabs, d’una altra) són l’element vertebrador de l’arabitat, una comunitat que s’identifica, més enllà de les diferències ètniques i religioses, amb aquesta llengua des de Mauritània fins a l’Iran occidental. Un coneixement, ni que sigui rudimentari, de l’àrab (especialment de la seva norma clàssica) resulta del tot aconsellable per a qui vulgui acostar-se al món islàmic des d’una perspectiva espiritual o teològica, i és igualment recomanable per a aquelles persones interessades en temes tan diversos com la història medieval, la literatura comparada o l’actualitat política internacional.

Metodologia

La metodologia del curs es fonamenta en l’aprenentatge autònom de l’alumnat, guiat i acompanyat pel docent. L’objectiu és proveir l’alumnat amb els instruments teòrics i amb els materials que li permetin desenvolupar la capacitat d’enfrontar-se amb garanties a l’estudi de la llengua àrab. Els fragments i els exemples del curs seran extrets en bona mesura del text alcorànic, però inclouran també passatges representatius de diversos gèneres literaris i de diferents tradicions religioses.

Els continguts del curs s’estructuren en unitats didàctiques acumulatives i de dificultat creixent, preparades pel docent i posades periòdicament a disposició de l’alumnat. En aquestes unitats s’exposaran les regles gramaticals fonamentals (grafia i fonologia, morfologia, sintaxi), que seran iŀlustrades mitjançant paradigmes seleccionats i breus textos genuïns.

La part magistral de cada unitat vindrà complementada per pràctiques de lectoescriptura i per diversos exercicis d’aplicació pràctica i qüestionaris amb què l’alumnat podrà comprovar si ha assimilat els continguts teòrics i, en cas de dubtes, tindrà ocasió de consultar i plantejar els seus interrogants al docent. Cada unitat inclourà, a més, complements no gramaticals (lectures i materials audiovisuals) que contribueixin a contextualitzar la llengua objecte d’estudi i a familiaritzar-se amb la diversitat cultural que s’hi vehicula.

El temps que l’alumnat ha de dedicar a aquest curs es distribueix de la manera següent:

Estudi individual de les unitats didàctiques: 50%

Exercicis pràctics i autoavaluació: 20%

Activitats complementàries: 10%

Tutories: 10%

Fòrums virtuals: 5%

Jornades presencials: 5%

Avaluació

Atès que l’aprenentatge d’una llengua una tasca gradual i acumulativa, l’avaluació serà continuada. Per tal de poder fer el seguiment puntual del seu progrés, l’alumnat lliurarà periòdicament les pràctiques associades a cada unitat didàctica, les quals inclouran exercicis de lectoescriptura tot al llarg del semestre, així com exercicis de comprensió textual, anàlisi i traducció raonada.

Una prova final permetrà constatar que l’alumnat hagi assimilat de manera suficient els continguts del curs i que estigui en condicions de continuar aprofundint en l’estudi de la llengua.

Bibliografia

Material d'estudi
L’alumnat disposarà des del començament del curs d’una bibliografia exhaustiva alhora oberta: nous títols i referències s’hi afegiran responent als interessos i necessitats particulars de la classe.
Escriptura, caŀligrafia i gramàtica
AHMAD, S.B. (1999) Introduction to Qur’anic Script. Londres – Nova York: Routledge.
JA’FAR, M. (2002) Arabic Calligraphy. Naskh Script for Beginners. Londres: British Museum Press.
ABU-CHACRA, F. (2017) Arabic. An Essential Grammar. Londres – Nova York: Routledge (segona edició; la primera, 2007).
CORRIENTE, F. (1980/2006) Gramática árabe. Barcelona: Herder (cinc edicions).
WRIGHT, William (1896–1898) A Grammar of the Arabic Language. 2 volums. Cambridge: Cambridge University Press (tercera edició, revisada per W. Robertson i M. J. De Goeje).
RYDING, K. C. (2012) A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge: Cambridge University Press.
YOUNES, M.A. (2012) The Routledge Introduction to Qur’ānic Arabic. Londres – Nova York: Routledge.
Diccionaris
BADAWI, El-Said M., ABDEL HALEEM, M.A. (2008) Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage. Leiden – Boston: Brill.
CASTELLS, M. (2007) Diccionari àrab-català. Àrab estàndard modern. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
CORRIENTE, F., FERRANDO, I. (2005) Diccionario avanzado árabe. Tomo I árabe-español. Barcelona: Herder.
CORTÉS, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno. Árabe-español. Madrid: Gredos.
BIBERSTEIN-KAZIMIRSKI, A. de (1875) Dictionnaire arabe-français contenant toutes les racines de la langue arabe, leurs dérivés, tant dans l’idiome vulgaire que dans l’idiome littéraire ainsi que les dialectes d’Alger et de Maroc. El Caire: Boulac.
WEHR, H. [editat per J. Milton Cowan] (1961) A Dictionary of Modern Written Arabic. Arabic-English (diverses reedicions i reimpressions per diverses editorials).
Alguns dels recursos virtuals recomanats (se’n proveirà un repertori exhaustiu durant el curs):
http://www.tyndalearchive.com/TABS/Lane// — diccionari de la llengua clàssica (àrab-anglès).
https://www.almaany.com/ — conjunt de diccionaris monolingües (àrab-àrab) i bilingües (àrab-anglès, àrab-francès, àrab-rus...) en format html.
https://legacy.quran.com/ — text alcorànic en format virtual, amb multitud d’eines auxiliars, així com una gran quantitat de recitacions diferents.
https://sunnah.com/ — principal aplec de textos de Sunna de l’àmbit sunní.
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información