Lenguas

Las cosmogonías egipcias

Justificación
El pensament antic es movia en el marc del llenguatge mític, reflectit de manera especial en el fet religiós. L’ésser humà s’ha qüestionat des d’antic sobre el seu origen i l’origen del món, i des d’antic ha intentat donar resposta a aquestes preguntes. L’estudi del fet religiós a l’antic Egipte ha permès il·luminar la nostra comprensió sobre la manera com els antics egipcis concebien el seu món. Les diferents cosmogonies documentades dels antics habitants del Nil possibiliten una aproximació a la seva manera de comprendre la realitat, marcada per una perspectiva concreta i pròpia. Tot i poder establir connexions amb d’altres civilitzacions, reflex del substrat comú que com a éssers humans compartim, veure les característiques pròpies permet conèixer la manera com un poble ha donat resposta als reptes amb els que s’ha trobat. Apropar-nos a les cosmogonies egípcies suposa obrir una finestra de coneixement a l’antiga civilització faraònica i la seva concepció religiosa.   El curs ens portarà a fer una immersió en la concepció religiosa egípcia sobre l’origen del món, una concepció que lluny d’estar tancada és dinàmica i múltiple; reflectides aquesta multiplicitat i dinamisme en la convivència de diversos mites sobre la creació, i de diverses divinitats creadores.

Requisitos

No són necessaris coneixements previs sobre l’Antic Egipte.

Lenguas

Semestre:
Inicio: marzo de 2025
Final: abril de 2025
ECTS: 30h
Veure Preu
Profesorado:
Lic. Pilar Casals

Matricularme

Competencias y Objetivos

Competencias

Transversals:
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
2. Capacitat d'interrogar-se pel propi passat.
3. Habilitats de recerca.
4. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat com a element enriquidor per a la pròpia existència.
Específiques:
1.Coneixement de les diferents cosmogonies egípcies.
2.Coneixement i comprensió de les característiques principals de la religió egípcia.
3.Capacitat de connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.

Objetivos

Coneixements:
1. Adquirir les nocions bàsiques que marquen la religió egípcia.
2. Conèixer les diferents cosmogonies i la teologia que les sustenta.
3. Aproximació fenomenològica i teològica als diferents relats de creació.
4. Aproximació als textos conservats sobre cadascuna de les tradicions.
Habilitats:
1. Familiaritzar-se amb les cosmogonies egípcies.
2. Reconèixer les diferents divinitats vinculades a l’origen del cosmos.
3. Analitzar el llenguatge mític i les seves implicacions pel que fa la religió egípcia.
4. Capacitat de reconèixer cadascuna de les tradicions amb les seves diferències.

Contenidos

El pensament antic es movia en el marc del llenguatge mític, reflectit de manera especial en el fet religiós. L’ésser humà s’ha qüestionat des d’antic sobre el seu origen i l’origen del món, i des d’antic ha intentat donar resposta a aquestes preguntes. L’estudi del fet religiós a l’antic Egipte ha permès il·luminar la nostra comprensió sobre la manera com els antics egipcis concebien el seu món. Les diferents cosmogonies documentades dels antics habitants del Nil possibiliten una aproximació a la seva manera de comprendre la realitat, marcada per una perspectiva concreta i pròpia. Tot i poder establir connexions amb d’altres civilitzacions, reflex del substrat comú que com a éssers humans compartim, veure les característiques pròpies permet conèixer la manera com un poble ha donat resposta als reptes amb els que s’ha trobat. Apropar-nos a les cosmogonies egípcies suposa obrir una finestra de coneixement a l’antiga civilització faraònica i la seva concepció religiosa.   El curs ens portarà a fer una immersió en la concepció religiosa egípcia sobre l’origen del món, una concepció que lluny d’estar tancada és dinàmica i múltiple; reflectides aquesta multiplicitat i dinamisme en la convivència de diversos mites sobre la creació, i de diverses divinitats creadores.

Metodología

La metodologia utilitzada és l'ensenyament-aprenentatge autònom, amb una avaluació de caràcter acumulatiu. Per a millorar el procés d'estudi, les activitats proposades es combinen com:

-“Lliçó magistral” (lectura atenta sobre els diferents apartats), complementada amb vídeos i lectures d’altres materials.

-“Sessió presencial-virtual”.

- Plantejament de problemes i ús del fòrum: molt útil per a esclarir els possibles dubtes i preguntes que puguin sorgir.

-Qüestionaris, participació fòrums i exercici final.

 

L'assignatura comprèn 30 hores que distribuïdes:

Interacció i comunicació a l'aula (25%).

Hores d'estudi i treball de l'alumne/a (75%).

Evaluación

L’avaluació tindrà en compte la participació obligatòria als fòrums, i la realització de les diferents activitats. Al no exigir-se requisits previs, no hi haurà cap avaluació inicial.

El curs comptarà amb la participació als fòrums per al seguiment dels diferents temes i la seva participació obligatòria o la realització de qüestionaris de revisió de l’après i la realització d’un exercici final.

La nota del curs provindrà de la realització de totes les activitats realitzades durant el curs:

-Participació en els fòrums i sessió presencial virtual (20% de la nota final).

-Realització qüestionaris (20% de la nota final).

-Realització d’un exercici final (60% de la nota final).

Bibliografía

Material de estudio
El material per al seguiment de l’assignatura es proporcionarà a mesura que el curs avanci, juntament amb bibliografia específica i referències a webs.
Bibliografia ampliativa:
FRANKFORT, H., Reyes y dioses, Madrid: Alianza 2004.
HORNUNG, E., El Uno y los Múltiples, Madrid: Trotta 2016.
LICHTHEIM, M., Ancient Egyptian Literature, vol. I-III, Berkeley: University of California Press 2006.
REDFORD, D., Hablan los dioses, Barcelona: Crítica 2003.
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información